menu

Parlementair debat: Onderzoek naar immigratiebeperkingen en de specifieke expertise/het opleidingsniveau dat vereist is voor de 30%-regeling

Geplaatst op Wednesday September 27th, 2023

Het parlement wil het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aanscherpen, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt. Verkend moet worden hoe een opleidingseis voor de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU kan bijdragen.

Bron: Tweede Kamer, 21 september 2023

Motie van de leden Hermans en Omtzigt over werk blijven maken van het krijgen van meer grip op asiel-, arbeids- en studiemigratie

Besluit: Aangenomen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2023–2024 36 410

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN HERMANS EN OMTZIGT

Voorgesteld 21 september 2023

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland te maken heeft met migratiestromen die de draagkracht van onze samenleving overstijgen en dat het aanpakken van de problemen die daar een gevolg van zijn geen uitstel moet oplopen;

verzoekt de regering onverminderd werk te blijven maken van het krijgen van meer grip op asiel-, arbeids- en studiemigratie door:

• op asielmigratie in Europees verband te blijven inzetten op versteviging van de buitengrensbewaking, naleving van de Dublinafspraken, een meer geharmoniseerd asiel- en migratiestelsel en gedegen migratieafspraken met de landen om Europa heen;

• op arbeidsmigratie door te gaan met de ingezette versteviging van de capaciteit van de Arbeidsinspectie, zo snel mogelijk het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aan te scherpen zodat die beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt, te verkennen hoe een opleidingseis voor de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU hier eveneens aan kan bijdragen;

• op studiemigratie de Wet internationalisering in balans nog dit jaar naar de Kamer te sturen, te handhaven op het gebruik van de Nederlandse taal in het hoger onderwijs en binnen de EU afspraken te maken om hogere eisen te stellen aan het recht op studiefinanciering voor EER-studenten, waaronder een voorstel te doen waardoor de vereiste om als migrerend werknemer gekwalificeerd te worden hoger komt te liggen dan op 6 tot 8 uur per week, en een wachttijd mogelijk wordt voor de toekenning van een beurs en anticumulatieregels van toepassing kunnen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hermans

Omtzigt

Learn more about our services?