menu

Expatriate Services and Tax & HR

Compensation & Benefit

Wij hebben ruime ervaring met het ondersteunen van internationale organisaties die een vestiging openen in Nederland (in-bound) en met Nederlandse bedrijven die in het buitenland actief zijn (out-bound). Ook adviseren wij executives (directeuren) die internationaal actief zijn en graag met een ervaren adviseur brainstormen over hun fiscale positie op korte en lange termijn.

Deze ondersteuning spitst zich toe op fiscale activiteiten (inkomsten- en loonbelasting, sociale zekerheid), uitzendcontracten, expatriate services (aanvraag kennismigranten, 30% regeling, A1 verklaringen, aangiften inkomstenbelasting in Nederland en buitenland) en werkzaamheden op het gebied van HR (compensation & benefits).

Wij beschikken over een internationaal netwerk van onafhankelijke adviseurs of wij werken samen met uw eigen adviseurs in het binnen- en buitenland.

HR Management -Algemeen

Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van HR processen bij bedrijfsveranderingen (fusie, overname, start-ups). Daarnaast vergt flexibilisering en globalisering op de arbeidsmarkt een slagvaardig personeelsbeleid toegespitst op snel veranderende behoeftes en eisen. Immers voor iedere organisatie zijn haar medewerkers (vast of flexibel personeel) van cruciaal belang.

Wij zijn in staat om veelzijdige ondersteuning te verlenen op het gebied van Human Resources. Dit kan zijn het formuleren van een nieuw HR beleid maar ook het assisteren met recruitment en coachen van leidinggevenden.

Advisering inzake het beloningspakket
Wij assisteren u bij het opstellen van een kostenefficiënt en concurrerend beloningspakket door vragen te beantwoorden als:

 • Wat is een passend arbeidsvoorwaardenpakket voor de specifieke situatie van uw organisatie?
 • Is een personeelsaandelen- of optieregeling aantrekkelijk voor uw organisatie of gaat de voorkeur uit naar een bonusregeling in contanten?
 • Is een (collectieve) pensioenregeling verplicht?
 • Wat zijn in dat geval de fiscale planningsmogelijkheden?

Grensoverschrijdende arbeid
De internationale mobiliteit van werknemers is een blijvend fenomeen en brengt zijn eigen specifieke vragen met zich mee. Wij assisteren bedrijven die werknemers uit het buitenland aantrekken en Nederlandse bedrijven die in het buitenland actief zijn met het aanvragen van:

 • Kennismigrantenregelingen;
 • 30% regelingen;
 • A1 verklaringen en Certificates of Coverage;
 • Aangiften inkomstenbelasting (binnen- en buitenland).

Outsourcing van uw salarisadministratie
U kunt uw salarisadministratie geheel of gedeeltelijk aan ons outsourcen. Wij kunnen de salarisadministratie van al uw mdewerkers verzorgen of wij nemen de administratieve taken over voor de meer “complexe” werknemers, zoals werknemers in het buitenland of leden van de Raad van Bestuur.

Advisering inzake de Nederlandse arbeidsrechtspositie
Wij assisteren u graag bij het opstellen en zo nodig aanpassen van arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers. Ook geven wij advies inzake de arbeidsrechtelijke positie van uw werknemers door vragen te beantwoorden als:

 • Is een CAO van toepassing?
 • Welke risico’s dienen te worden verzekerd, bijvoorbeeld loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
 • Op welke wijze kan ik mijn flexibele schil inrichten met zelfstandigen (ZZP’ers) en wat zijn daarvan de arbeidsrechtelijke en fiscale risico’s?

Indien nodig werken wij samen met ervaren arbeidsrechtspecialisten.

Algemene HR advisering (ad-hoc HR management)

Uiteraard kunt u ons ook inschakelen voor algemene of ad-hoc HR ondersteuning. Wij helpen u graag met:

 • Het (her)definieren en uitvoeren van HR beleid;
 • P&O aspecten bij fusies, overnames, etcetera;
 • Werving en selectie;
 • Outsourcing;
 • Professionaliseren van leiderschap.

Advisering en reviews op het gebied van (internationale) aandelengerelateerde incentives (zoals optie-/aandelenplannen)

De Nederlandse belastingwetgeving met betrekking tot aandelengerelateerde wetgeving (waaronder de zgn. lucratiefbelang wetgeving) kent vele valkuilen. Zoals wat zijn de box 1, box 2 of box 3 consequenties?

Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en met het opstellen en implementeren van werknemersparticipatieplannen (optieregeling, SAR, aandelen(spaar)plan). Deze specifieke beloningsvorm is ondermeer aantrekkelijk voor start-ups om de binding met werknemers te creëren en als beloning op langere termijn. Wij bieden totaalpakketten aan voor een aantrekkelijke prijs voor start-ups (peilen van randvoorwaarden, waardebepalingen, opstellen en implementeren van een plan met oog voor alle stakeholders, afstemmen met de fiscus en communicatie werknemers).

Werkgevers en werknemers kunnen bij grensoverschrijdende arbeidssituaties geconfronteerd worden met verplichtingen in diverse landen over toegekende werknemersparticipaties. Wij kunnen deze consequenties voor ondernemingen in kaart brengen en assisteren om de controle te behouden en compliant te zijn. Tevens kunnen wij overleggen met de Belastingdienst om belastingconsequenties van (buitenlandse) werknemersparticipaties af te stemmen. Door middel van een quick scan kunnen wij uw risico’s in kaart brengen.

Bij fusies & overnames kunnen wij assisteren bij het op juiste wijze afwikkelingen van werknemersparticipaties.

Meer weten over onze diensten?