menu

Disclaimer

Algemeen

Op deze website (www.witscraft.com) van Witscraft B.V., Postbus 79, 2050 AB, Overveen, KvK nummer 3434657, (“Witscraft”) zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd “Disclaimer”) van toepassing. Wij verzoeken u deze Disclaimer goed te lezen.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden onze diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Witscraft alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Witscraft niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Witscraft beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Witscraft kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendom

Witscraft, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Witscraft of de rechthebbende, te kopiĆ«ren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

On line communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Witscraft te sturen. Witscraft adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Witscraft te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Witscraft, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriƫle schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Witscraft op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Witscraft geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Witscraft of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van deze website (v) misbruik van de website,(vi) het verlies van gegevens, of (vii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Witscraft.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

In geval van een verschil in interpretatie tussen verschillende taalversies van deze Disclaimer, heeft de Nederlandse tekst voorrang boven de Engelse.

Wijzigingen

Witscraft behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Learn more about our services?